Ryynästen sukuseura ry:n säännöt1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Ryynästen sukuseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja sen toimialueena on koko Suomi.


2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja sen historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuutta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura:
 

järjestää kokouksia, sukujuhlia, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
kerää ja arkistoi sukua koskevia tietoja sekä saattaa niitä jäsentensä tietoon
harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,
pitää luetteloa sukuseuran jäsenistä

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


3 § JÄSENYYS

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Sukuseuran jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi sukuseurasta.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsenellä on äänioikeus. Hän on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


4 § HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, johon kuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosikokousperiodeittain. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.


5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkistajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkistajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.


7 § SUKUSEURAN KOKOUKSET

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran hallituksen päättämissä sanomalehdissä.

Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


8 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijain valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Esitetään seuran toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkistajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

8. Päätetään sukuseuran seuraavan tilikauden jäsenmaksut.

9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan valinta.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada asiansa vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava puheenjohtajalle ennen kokousta.


9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa seuran varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.